ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเขียนโดยใช้บัตรคำ อิเล็กทรอนิกส์

โครงการส่งเสริมการอ่านและการเขียนโดยใช้บัตรคำ
อิเล็ก
ทรอนิกส์

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม
ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร. ทัศนีย์. เศรษฐพงษ์. อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นประธานเปิดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมการอ่านและการเขียนโดยใช้บัตรคำอิเล็กทรอนิกส์ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน เขตกรุงเทพมหานคร" 
แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,22:30   อ่าน 406 ครั้ง