ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ครู คศ.2
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นายนวพันธุ์ จุฬจัมบก
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพล ยินดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครูผู้ช่วย