ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานโสตสื่อนวัตกรรม

นายณัฐพล ยินดี
ครูผู้ช่วย

นายเทวนนท์ บัวแย้ม
ครูผู้ช่วย

นายมงคล เกตุรามฤทธิ์