ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครูผู้ช่วย

นายนวพันธุ์ จุฬจัมบก
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพล ยินดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นายเทวนนท์ บัวแย้ม
ครูผู้ช่วย