ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางชนนิกานต์ สงวนไพบูลย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนินันญา อ่อนอินทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0