ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารวิชาการ

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ครู คศ.2
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์
ครู คศ.2

นายณัฐพล ยินดี
ครูผู้ช่วย