ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนินัญญา อ่อนอินทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายมาโนช ต๋าอ่อน
ครูพิเศษ