ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางธนพร บุญประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์
ครู คศ.2