ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอุไรพร จันสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางธนพร บุญประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0