ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานธุรการ

นางสาวศศิธร กัญญาคำ
พนักงานราชการ

นางสาวนินันญา อ่อนอินทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นายมงคล เกตุรามฤทธิ์
ลูกจ้างประจำ

นางจันดา บุญเลิศ
ลูกจ้างประจำ