ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารทั่วไป อาคารและสถานที่

นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ครู คศ.2
หัวหน้างานบริหารทั่วไป อาคารและสถานที่

นายมาโนช ต๋าอ่อน
ช่างไม้ ชั้น 3 พนักงานบริการ (เอกสารทั่วไป)

นายมงคล เกตุรามฤทธิ์
ช่างสี ชั้น 3 แม่ครัว (ประกอบอาหาร)

นางจันสี จันทรังษี
ช่างสี ชั้น 3 แม่ครัว (ประกอบอาหาร)

นางจันดา บุญเลิศ
ช่างสี ชั้น 3 พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวรจนา โพธิ์รส
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1